پاره ۱۰

تو ازفرغول باید دور باشی
شوی دنبال کار و جان خراشی