پاره ۱۱

به راه اندر همی شد شاهراهی
رسید او تا به نزد پادشاهی