پاره ۱

ای بلبل خوش آوا، آوا ده
ای ساقی ، آن قدح باما ده