پاره ۲

جوانی گسست و چیره زبانی
طبعم گرفت نیز گرانی