پاره ۶

بگرفت به چنگ چنگ و بنشست
بنواخت به شست چنگ را شست