پاره ۸

نه کفشگری که دوختستی
نه گندم و جو فرو خستی