شمارهٔ ۵۱

گه دستخوشِ زمانه خواهیم شدن
گه پیشِ بلا نشانه خواهیم شدن
چون نیست بجز فسانهای کارِ جهان
در خواب، بدین فسانه خواهیم شدن