خرده (۲)

دردانه ادا شناس دریاست
از گردش آسیا چه داند؟