بخش ۸۰

سگی را لقمه‌ای هرگز فراموش
نگردد ور زنی صد نوبتش سنگ