نوروز

نوروز و جهان چون بت نو آیین
از لاله ، همه کوه بسته آذین