شمارهٔ ۲۹

تنی درست و هم قوت بادروزه فرد
که به ز منت و بیغار کوثر و تسنیم