رباعی شماره ۴۱

هر چیز که پرتوی بتو در تابد
اندیشه مکن که نیک باشد یا بد
زنهار بجز در خرابات مکوب
کانجاست که هر که هر چه خواهد یابد