شمارهٔ ۷

از غیر به بر به حضرت او پیوند
بشنو بشنو ز نعمت‌اللّه این پند