شمارهٔ ۴۷

به آدینه اگر یابی عروسی
بکن تزویج و داد خویش می ده