شمارهٔ ۶۱

بی شما عمر ما شده بر باد
عمر ما رفت عمر یاران باد