شمارهٔ ۱۴۹

سروی است قد ما که کشیده است به بالا
خوش آب حیاتی است روان در قدم ما