شمارهٔ ۱۷۹

عیدی هر کسی بود چیزی
عیدی ما لقای محبوب است