شمارهٔ ۱۸۵

قطره و بحر هر دو یک آبند
عارفان این رموز دریابند