شمارهٔ ۲۰۱

گر زان که تو پاکی ای برادر
هرگز ننهد تو را بر آذر