شمارهٔ ۲۰۲

گر عادت است رسم تکلف میان خلق
ما عارفیم و عادت ما ترک عادت است