شمارهٔ ۲۵۴

وقت آن آمد که پروازی کنم
وز کریمان عزم شیرازی کنم