شمارهٔ ۲۵۸

هر چه باشند ما همان باشیم
هر چه پاشند ما همان پاشیم