شمارهٔ ۳۱۶

تیشه من چون زند دامان جرائت بر کمر
هر رگ سنگی شود انگشت زنهار دگر