شمارهٔ ۱۶

چاک در پیرهن یوسف عقل افکندن
چشمه کاری است که در دست زلیخای دل است