شمارهٔ ۶۹

افزود شوق بوسه مرا از لبان تو
صفرای من زیاده شد از ناردان تو