قطعه شمارهٔ ۷ - سعدی از معشوق به ممدوح نمی‌پردازد

سخن عشق حرامست بر آن بیهده گوی
که چو ده بیت غزل گفت مدیح آغازد
حبذا همت سعدی و سخن گفتن او
که ز معشوق به ممدوح نمی‌پردازد