رباعی شمارهٔ ۹

از بهر خدای اگر تویی سرو سرای
یکباره ز من باز مگیر ای بت پای
دیدار عزیز کردی ای بارخدای
سیمرغ نه‌ای روی رهی را بنمای