رباعی شمارهٔ ۴۸۲

هر چند زکار خود خبردار نه‌ایم
بیهوده تماشاگر گلزار نه‌ایم
بر حاشیهٔ کتاب چون نقطهٔ شک
بی کارنه‌ایم اگر چه در کار نه‌ایم