دوبیتی شمارهٔ ۲۷۹

زمشک‌تر سیه‌تر سنبلت بی
هزاران دل اسیر کاکلت بی
زآه و ناله تاثیری ندیدم
زخارا سخت‌تر گویا دلت بی