دوبیتی شمارهٔ ۳۱۴

چه واجم هر چه واجم واته‌شان بی
سخن از بیش و از کم واته‌شان بی
بدریا مو شدم گوهر برآرم
هر آن گوهر که دیدم واته‌شان بی