بخش ۱

هرکه نامخت ازگذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار