بخش ۱۶

کار چون بسته شود بگشایدا
وز پس هر غم طرب افزایدا