بخش ۱۷

بار کژ مردم به کنگرش اندرا
چون ازو سودست مر شادی ترا