بخش ۱۸

آفریده مردمان مر رنج را
بیش کرده جان رنج آهنج را