بخش ۱۹

اندر آمد مرد با زن چرب چرب
گنده پیر از خانه بیرون شد بترب