بخش ۲۰

شاه دیگر روز باغ آراست خوب
تخت‌ها بنهاد و بر گسترد بوب