بخش ۲۱

خود ترا جوید همه خوبی و زیب
هم چنان چون تو جبه جوید نشیب