بخش ۲۲

پس تبیری دید نزدیک درخت
هر گهی بانگی بجستی تند و سخت