بخش ۲۳

باکروز و خرمی آهو به دشت
می خرامد چون کسی کومست گشت