بخش ۲۵

چون درآمد آن کدیور، مرد زفت
بیل هشت و داس گاله برگرفت