بخش ۲۶

آمد این شبدیز با مرد خراج
دربجنبانید با بانگ و تلاج