بخش ۲۷

دست و کف و پای پیران پر کلخج
ریش پیران زرد از بس دود نخج