بخش ۲۸

گر خوری از خوردن افزایدت رنج
ور دمی مینو فراز آوردت و گنج