بخش ۳۰

آهو از دام اندرون آواز داد
پاسخ گرزه به دانش باز داد