بخش ۳۱

پادشا سیمرغ دریا را ببرد
خانه و بچه بدان تیتو سپرد