بخش ۳۲

اندر آن شهری که موش آهن خورد
باز پرد در هوا، کودک برد