بخش ۳۳

از فراوانی، که خشکا مار کرد
زن نهان مر مرد را بیدار کرد