بخش ۳۴

آنگهی گنجور مشک آمار کرد
تا مرو را زان بدان بیدار کرد