بخش ۳۶

چون که نالنده بدو گستاخ شد
تن درستی آمد و در واخ شد