بخش ۳۷

کرد روبه یوزواری یک ز غند
خویشتن را زان میان بیرون فگند